Friday, June 10, 2011

F a r e w e l l.


 10062011 AIS charity concert and senior farewell :)(salty water through eyes. hugging. singing rocking whatever. fuckin' not a problem anymore, anymore.)


w e. a r e. g o r g e o u s. 
w e. a r e. r e m a r k a b l e.
w e. l i v e. t h e. l i f e. w e. c h o o s e
Tình cảm dù ngắn dài cao thấp bao nhiêu, một khi hình thành đều là vô giá.

/ tình cảm này,

là của tất cả chúng ta.( tôi đã gọi chúng ta, thật đấy. )

(cười)


.

"Where is the good in goodbye?"
here. now I found it.

No comments:

Post a Comment